Aktivnosti

Interdisciplinarna radionica – Numeričke simulacije, Primena, Resursi

25. februar 2021. godine

Radionica na temu rešavanju izazova u postojanju, dostupnosti i primeni računarskih resursa posvećenih naučnicima i stručnjacima koji rade na Univerzitetu u Beograduje održana je 25. februara 2021. godine u Beogradu, Srbiji, posredstvom Zoom platforme, zbog COVID-19 pandemije.

 

Radionica koju je organizovao Zajednički japansko-srpski centar za promociju nauke i tehnologije, zajedno sa Inovacionim centrom Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu, okupila je preko dvadeset naučnika iz dvanaest istraživačkih grupa koje rade na Univerzitetu u Beogradu. Rektorka Univerziteta u Beogradu prof. Ivanka Popović održala je pozdravni govor i izrazila punu podršku programu i ciljevima radionice.

 

Radionica je uspešno iskoristila entuzijazam i iskustvo učesnika koji su svoja istraživanja predstavljali putem internet prezentacije i diskusija. Dogovoreno je da se brzo krene napred u prevazilaženju problema sa kojima se suočavaju lokalne istraživačke grupe u vezi sa ograničenom i neefikasnom upotrebom računarskih resursa. Delegati radionice zadužili su Upravnu grupu da izvrši pregled snimljenog video zapisa sa sastanka i proizvede anketni materijal u obliku detaljnog upitnika koji će biti distribuiran naučno-istraživačkim grupama koje su učestvovale u radionici.

 

Prvom sastanku Upravne grupe radionice, održanom neposredno nakon radionice, prisustvovali su delegati nekoliko istraživačkih grupa (volonteri) i direktor Zajedničkog japansko-srpskog centra za promociju nauke i tehnologije sa dnevnim redom da se organizuje pisanje anketnog materijala i da se podrži planiranje i priprema za sledeću radionicu krajem 2021. godine.

 

Glavna ideja koja stoji iza Radionice je pružanje domaćeg foruma naučnicima i stručnjacima koji rade u različitim oblastima prirodnih, primenjenih, medicinskih i humanističkih nauka a imaju potrebu za numeričkim simulacijama u svojim istraživanjima.

 

Svrha radionice, raspored i sadržaj našli su odjeka kod učesnika. Kao rezultati prezentacija, rasprave i usredsređenosti na ishode usmerene na akciju, doneta je i odobrena serija odluka o predloženoj evaluacionoj studiji.

 

Ključni ishodi po sesijama

 

1. Prezentacije predstavnika dvanaest istraživačkih grupa koje rade na Univerzitetu u Beogradu omogućile su učesnicima da razmišljaju o numeričkim proračunima u nauci i istraživačkim projektima numeričkog modeliranja. Diskusije tokom sastanka pružile su povratne informacije od učesnika o numeričkim metodama koje koriste u istraživanju i problemima sa kojima se suočavaju usled ograničene i neefikasne upotrebe računarskih resursa.

 

2. Postoji potreba za poboljšanjem komunikacije i saradnje između pojedinih naučnika i između istraživačkih grupa. Neophodno je razviti zajedničke ciljeve i zajednički dnevni red aktivnosti sa ciljem da se koordinišu računarski i ljudski resursi. Neophodno je uspostaviti redovne sastanke radi olakšavanja komunikacije i definisanja novih naučnih ideja.

 

3. Trenutno nedostaje licencirani softver za naučno računanje. Naglašena je važnost potrebe da Univerzitet u Beogradu treba da ima centralno skladište licenciranog naučnog softvera dostupnog svim istraživačkim grupama na Univerzitetu.

 

4. Postoji potreba za centralizovanijim računarskim hardverom za skalarnu i vektorsku obradu za različite platforme (Unix, Windows OS) na Univerzitetu u Beogradu koji bi podržao rastuće složene numeričke studije.

 

5. Postoji nedostatak doktoranata sa dubokim znanjem iz programiranja i numeričkih algoritama kao i potreba za poboljšanjem obrazovnih programa za računarstvo na osnovnim i postdiplomskim studijama Univerziteta u Beogradu.

 

6. Svi učesnici pokazali su interesovanje za pripremu zajedničkih projekata za EU​/nacionalno finansiranje. Neki od učesnika ukazali su na potrebu za određenim skupom pratećih aktivnosti u fazi zajedničke pripreme projekta u projektnom ciklusu kako bi se povećala stopa uspešnosti prijave.

 

Snimak workshop-a možete pregledati na linku

Zaključen sporazum o naučnoj saradnji sa Tehnološko-metalurškim fakultetom

21. februar 2020. godine

Izražavajući obostranu želju da uspostave dugoročnu saradnju u oblasti naučnoistraivačke delatnosti, JJSC i Tehnološko-metalurški fakultet zaključili su sporazum o saradnji čime će biti obuhvaćene sledeće aktivnosti:

 • organizovanje zajedničkih naučnoistraživačkih projekata;
 • razmena informacija, knjiga i drugih publikacija;
 • organizovanje zajedničkog korišćenja računarskih i laboratorijskih resursa;
 • zajednička organizacija konferencija i seminara, samostalno ili uz učešće trećih partnera;
 • obrazovanje naučnoistraživačkih timova;
 • drugi oblici naučnoistraživačke saradnje na osnovu zajedničkih dogovora.

Konkurs Zajedničkog centra Japan-Srbija za promociju nauke i tehnologije 2019

31. oktobar 2019. godine

Zajednički centar Japan-Srbija za promociju nauke i tehnologije objavljuje konkurs za podnošenje prijava za dve postdoktorske stipendije za mlade istraživače sa Univerziteta u Beogradu. Jednogodišnje stipendije dodeljuje ITO fondacija za obrazovanje i razmenu iz Tokija.

Sredstva ITO fondacije namenjena su kao podrška mladim istraživačima koji se bave simulacionim naukama.

Prijave se podnose elektronskim putem na adresu jjsckonkurs@rect.bg.ac.rs, a rok za podnošenje prijava je 15. novembar 2019. godine.

Detaljnije informacije o konkursu mogu se pročitati ovde.

Prijavni list možete preuzeti ovde.

Zaključen sporazum o naučnoj saradnji sa Mašinskim fakultetom

20. mart 2019. godine

Izražavajući obostranu želju da uspostave dugoročnu saradnju u oblasti naučnoistraivačke delatnosti, JJSC i Mašinski fakultet zaključili su sporazum o saradnji čime će biti obuhvaćene sledeće aktivnosti:

 • organizovanje zajedničkih naučnoistraživačkih projekata;
 • razmena informacija, knjiga i drugih publikacija;
 • organizovanje zajedničkog korišćenja računarskih i laboratorijskih resursa;
 • zajednička organizacija konferencija i seminara, samostalno ili uz učešće trećih partnera;
 • obrazovanje naučnoistraživačkih timova;
 • drugi oblici naučnoistraživačke saradnje na osnovu zajedničkih dogovora.

Zaključen sporazum o saradnji sa Institutom Vinča

20. novembar 2018. godine

Izražavajući obostranu želju da uspostave dugoročnu saradnju u oblasti naučnoistraivačke delatnosti, JJSC i Institut Vinča zaključili su sporazum o saradnji čime će biti obuhvaćene sledeće aktivnosti:

 • organizovanje zajedničkih naučnoistraživačkih projekata;
 • razmena informacija, knjiga i drugih publikacija;
 • organizovanje zajedničkog korišćenja računarskih i laboratorijskih resursa;
 • zajednička organizacija konferencija i seminara, samostalno ili uz učešće trećih partnera;
 • obrazovanje naučnoistraživačkih timova;
 • drugi oblici naučnoistraživačke saradnje na osnovu zajedničkih dogovora.

Rezultati konkursa i dodela stipendija u 2018

10. jun 2018. godine

Izborna komisija u sastavu prof. dr Dragan Mitraković, prof. dr Aleksandra Maluckov i prof. dr Ivanka Popović pregledala je deset prijava za jednogodišnje stipendije ITO fondacije.

Izborna komisija je razmatrala CV-je kandidata za stipendije i obavila razgovor sa kandidatima.

Jednogodišnje stipendije dodeljene su kandidatima: dr Mariji Mitrović Dankulov za rad na projektu „Uloga pobude u evoluciji socijalnih mreža“ i dr Branislavu Todiću za rad na projektu „Modelovanje i simulacije oscilatornog strujanja u kontinualnim reaktorima sa pregradama“.

Konkurs Zajedničkog centra Japan-Srbija za promociju nauke i tehnologije 2018

27. april 2018. godine

Zajednički centar Japan-Srbija za promociju nauke i tehnologije objavljuje konkurs za podnošenje prijava za dve postdoktorske stipendije za mlade istraživače sa Univerziteta u Beogradu. Jednogodišnje stipendije dodeljuje ITO fondacija za obrazovanje i razmenu iz Tokija.

Sredstva ITO fondacije namenjena su kao podrška mladim istraživačima koji se bave simulacionim naukama.

Prijave se podnose elektronskim putem na adresu jjsckonkurs@rect.bg.ac.rs, a rok za podnošenje prijava je 15. maj 2018. godine.

Detaljnije informacije o konkursu mogu se pročitati ovde.

Prijavni list možete preuzeti ovde. >>>

Novi High Power Computing (HPC) sistem

27. novembar 2017. godine

Ito fondacija je obezbedila nabavku novog High Power Computing (HPC) sistema, za potrebe kompleksnih proračuna iz oblasti simulacija. Sistem je uveden u operativno stanje i urađeni su preliminarni testovi. >>>

Imenovanje direktora

Februar 2016. godine

Univerzitet u Beogradu je imenovao prof. dr. Dragana Mitrakovića za direktora JJS Centra.

Dodeljivanje stipendija

10. decembar 2015. godine

Nakon dobijanja saglasnosti od članova Nadzornog odbora, Odbor za dodelu stipndija je objavio rezutate. Stipendije su dobili dr. Nikola Cvetanović i dr. Miloš Milovanović.

Intervju sa kandidatima za stipendije

13. novembar 2015. godine

Izborna komisija sa Prof. Dr. Draganom Mitraković, Prof. Dr. Aleksandrom Maluckov i Prof. Dr. Ivankom Popović je imenovana od strane RC. Izborna komisija je razmatrala CV-je kandidata za stipendije i 13. novembra obavila razgovor sa kandidatima. Izborna komisija je predložila Dr. Nikolu Cvetanovića i dr. Miloša Milovanovića za stipendiste.

Prijavljeni kandidati

Oktobar 2015. godine

Registrovana prijava tri aplikanta.

Konkurs za stipendiste postdoktorskih studija

Septembar 2015. godine

Poziv na konkurs za stipendiste postdoktorskih studija, objavljen na sajtu Univerziteta u Beogradu.